Dhari Devi Temple, Kalyasaur, Uttarakhand

Dhari Devi Temple, Kalyasaur, Uttarakhand

Dhari Devi Temple Idol

Dhari Devi Temple Idol

testimonials

testimonials